Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων (Θεωρία)

Μαρία Χαρισμιάδου, Μπιζέλης Ιωσήφ

Περιγραφή

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές :

  • τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση της εκτροφής, τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις προοπτικές της βοοτροφίας, προβατοτροφίας και αιγοτροφίας μέσα από την ανασκόπηση του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου και της κατανομής του (ζωικό κεφάλαιο, παραγωγή κρέατος και γάλακτος).
  • τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων φυλών βοοειδών, προβάτων και αιγών με σκοπό την αξιολόγηση και την αξιοποίηση τους μέσα από τα κατάλληλα συστήματα εκτροφής.
  • τους παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό συλλήψεων, τη διάρκεια της κυοφορίας και του τοκετού καθώς και τους παράγοντες με τους οποίους εκτιμάται η αναπαραγωγική ικανότητα σε μία αγέλη ή ποίμνιο (δείκτης πολυδυμίας, δείκτης βιωσιμότητας, δείκτης παραγωγικότητας).
  • τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος, την ανάπτυξη και λειτουργία του μαστού και την εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής στα μηρυκαστικά
  • τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρεοπαραγωγική ικανότητα και την ποιότητα
Περισσότερα  
Κωδικός: OCDASA102
Κατηγορία: Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος » Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών » Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στόχος της Βοοτροφίας είναι να δώσει μία γενική εικόνα της εκτροφής των βοοειδών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στο Ζωοτέχνη φοιτητή. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στις μεθόδους και τα συστήματα εκτροφής, που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αποδοτικά στις σύγχρονες βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις –γαλακτοπαραγωγικές και κρεοπαραγωγικές -στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.

Επιλογή και αναπαραγωγή των επιθυμητών γονοτύπων, ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εκτροφής, ανάλογα με το παραγωγικό στάδιο του ζώου (ανάπτυξη, κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή κτλ) ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης έκπτυξη του γενετικού τους δυναμικού. Οργάνωση των εκμεταλλεύσεων ώστε ο τρόπος χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής (γης, εργασίας, κεφαλαίου κτλ) να απόβεί αποδοτικός και να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Με την ανάπτυξη του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται η γνωριμία με τις μεθόδους και τα συστήματα εκτροφής, τα αναπαραγωγικά χρακτηριστικά (οιστρική περίοδος, οιστρικός κύκλος, αναπαραγωγικοί δείκτες), τους παράγοντες και τις συνθήκες που επιδρούν στην γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων, τις συνθήκες εκτροφής βοοειδών κρεοπαραγωγής καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων.

Κύριος παράγοντας οικονομικής επιτυχίας. Αποτελεί «αξίωμα» και όχι απλά «κανόνα». Η παραγωγικότητα των ζώων εξαρτάται από την αναπαραγωγική ικανότητα. Στενά συνδεδεμένη με
(α) γαλακτοπαραγωγή και
(β) αριθμό και γενετική αξία των γεννηθέντων ζώων

Με την ανάπτυξη του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται η γνωριμία με τις μεθόδους και τα συστήματα εκτροφής, τα αναπαραγωγικά χρακτηριστικά (οιστρική περίοδος, οιστρικός κύκλος, αναπαραγωγικοί δείκτες), τους παράγοντες και τις συνθήκες που επιδρούν στην γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων, τις συνθήκες εκτροφής βοοειδών κρεοπαραγωγής καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων.

Επιλογή και αναπαραγωγή των επιθυμητών γονοτύπων, ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εκτροφής, ανάλογα με το παραγωγικό στάδιο του ζώου (ανάπτυξη, κυοφορία, γαλακτοπαραγωγή κτλ) ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης έκπτυξη του γενετικού τους δυναμικού. Οργάνωση των εκμεταλλεύσεων ώστε ο τρόπος χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής (γης, εργασίας, κεφαλαίου κτλ) να απόβεί αποδοτικός και να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Εξετάζονται και αναλύονται τα θέματα που αφορούν την εκτροφή των μικρών μηρυκαστικών στον Ελλαδικό χώρο, τις απαιτούμενεςπροϋποθέσεις για την άσκηση της εκτροφής τους, τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις προοπτικές της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας μέσα από την ανασκόπηση του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου και της κατανομής του ως προς το κρέας και το γάλα των αιγοπροβάτων.

Η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Ασκείται για την παραγωγή κρέατος και γάλακτος, που χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων, κυρίως φέτας. Η εξαφάνιση ή ακόμη και η συρρίκνωση της αιγοπροβατοτροφίαςθα έχει σαν αποτέλεσμα την ερήμωση μεγάλων περιοχών της χώρας μας και την απώλεια γνώσης και πολιτισμού που επιβίωσαν με μικρές μεταβολές για πολλά χρόνια σ’ αυτό το χώρο.

Η γνωριμία με τις σημαντικότερες ξένες φυλές προβάτων που ανήκουν στο γαλακτοπαραγωγό τύπο.

Η προσαρμοστική ικανότητα του προβάτου σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση, τις γεωμορφολογικές και κλιματικές συνθήκες και την παρέμβαση του ανθρώπου είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού αυτόχθονων φυλών. Οι φυλές περιγράφονται ως προς τα μορφολογικά και παραγωγικά τους χαρακτηριστικά. Με βάση το μέγεθος του πληθυσμού διακρίνονται σε κυρίαρχες και σπάνιες.

Η αίγα αποτελεί ένα είδος με μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα. Όπως και στα πρόβατα η ικανότητα προσαρμογής της, η γεωγραφική θέση, οι γεωμορφολογικές και κλιματικές συνθήκες και η ανθρώπινη παρέμβαση αποτέλεσαν τους παράγοντες για τη δημιουργία μεγάλου αριθμού αυτόχθονωνφυλών. Οι φυλές των αιγών περιγράφονται ως προς τα μορφολογικά και παραγωγικά τους χαρακτηριστικά.

Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται κυρίως κατά το εκτατικό σύστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις το σύστημα γίνεται περισσότερο εντατικό με τη χρήση καλύτερων εγκαταστάσεων, μηχανοποιημένου εξοπλισμού και με βελτίωση της διατροφής (χρήση συμπυκνωμένων ζωοτροφών).

Οι αναπαραγωγικές λειτουργίες αποσκοπούν στη διαιώνιση του είδους. Συνιστούν εξαιρετικά πολύπλοκες σύνθετες διαδικασίες οι οποίες τελούν υπό την επίδραση της φυσικής επιλογής. Το οικονομικό αποτέλεσμα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την αναπαραγωγική λειτουργία.

Εξετάζονται και αναλύονται τα θέματα που αφορούν την παραγωγή γάλακτος και την εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής των μικρών μηρυκαστικών.

Εξετάζονται και αναλύονται τα θέματα που αφορούν την κρεοπαραγωγική ικανότητα των μικρών μηρυκαστικών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1730
Αρ. Προβολών :  2630

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -