Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Α. Βασικές έννοιες, αρχές και αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης

Β. Εξέλιξη της εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα

Γ. Επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση στα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Δ. Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών – ανάλυση επαγγέλματος

Ε. Σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών

ΣΤ. Η μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ζ. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διδακτικής ιδίως όσον αφορά στα τεχνικά-επαγγελματικά προγράμματα (με έμφαση στη γεωργική εκπαίδευση).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι ικανός/ή:

  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογίες της (γενικής και τεχνικής/ γεωργικής) εκπαίδευσης (και κατάρτισης).
  • Να εκτιμήσει τις κατάλληλες στρατηγικές και μορφές/τεχνικές διδασκαλίας και τα κατάλληλα εποπτικά μέσα που θα εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, την επιτυχή έκβαση ενός εκπαιδευτικού γεγονότος.
  • Να αναπτύξει/δημιουργήσει τους διδακτικούς στόχους, το σχέδιο διδασκαλίας και τον κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών.
  • Να αξιολογήσει ένα εκπαιδευτικό γεγονός/ πρόγραμμα.

Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Κουτσούρης, Α. (2004) Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Εκπαίδευσης, ΓΠΑ, Αθήνα.

Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (2009) Γεωργική Εκπαίδευση, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/νικη.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Δερβίσης, Σ. (1998) Οι μαθητές μιας τάξης ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοκεντρική διδασκαλία, Αθήνα, Gutenberg

Κατερέλος, Γ. (1999) Θεωρία και πράξη στην εκπαιδευτική σχέση: Κοινωνιοψυχολογική δυναμική της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Κοσσυβάκη, Φ. (1998) Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία: Κριτική προσέγγιση της διδακτικής πράξης, Αθήνα, Gutenberg

Κουτσούρης, Α. (2004) Ειδικά κεφάλαια Γεωργικής Εκπαίδευσης, ΓΠΑ, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η. (1995) Η εξέλιξη της διδακτικής: Επιστημολογική θεώρηση, Αθήνα, Gutenberg

Ματσαγγούρας, Η. (1998) Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Θεωρία της διδασκαλίας (Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης), Αθήνα, Gutenberg

Ματσαγγούρας, Η. (1999) Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Η σχολική τάξη (χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος), Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη

Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (2009) Γεωργική Εκπαίδευση, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/νικη.

Πετρουλάκης, Ν. (1992) Προγράμματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη

Πηγιάκη, Π. (2003) Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας: Διδακτική μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη

Τριλιανός, Θ. (1991 και 1992) Μεθοδολογία της διδασκαλίας (Ι και ΙΙ), Αθήνα, Αφοι Τολίδη

Φλουρής, Γ. (2003) Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη

Φράγκος, Χ. (1984) Ψυχοπαιδαγωγική, Αθήνα, Gutenberg

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

N/A