Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του τμήματος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρία και μέθοδος στη μελέτη της αγροτικής κοινωνίας, έννοια της ανάπτυξης και θεωρητικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της ανάπτυξης (θεωρία εκσυγχρονισμού, κριτικές θεωρίες), έννοια και αρχές κοινωνικής ανάπτυξης, ταυτότητα, τοπικότητα/τοπική γνώση, κοινότητα, κοινωνική αλλαγή και κοινωνική διάρθρωση στην αγροτική κοινωνία, προβλήματα δημογραφικού και κοινωνικού χαρακτήρα στην αγροτική ανάπτυξη (αγροτική έξοδος, μετανάστες, φύλο, εθνότητες, κοινωνικές ανισότητες/κοινωνική ένταξη και αποκλεισμός), η νέα αγροτικότητα, η πολυλειτουργική ύπαιθρος, οι κοινωνικοί και θεσμικοί φορείς της ανάπτυξης/η νέα διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου, παγκοσμιοποίηση, οικογενειακή γεωργία και το μέλλον της υπαίθρου.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει σε μια ολιστική και κριτική προσέγγιση της έννοιας της αγροτικής ανάπτυξης. Μέσα από τη διδασκαλία βασικών εννοιών και μεθόδων ο φοιτητής κατανοεί τον μετασχηματισμό του αγροτικού χώρου και  την κοινωνική του  ετερογένεια και αναλύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινωνίας  παρακολουθώντας το είδος, το ρυθμό και την έκταση των μεταβολών που προκύπτουν στο αγροτικό κοινωνικό περιβάλλον. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές του γνώσεις για να κατανοήσει τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον αγροτικό χώρο και να αποκτήσει την ικανότητα να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης αλλά και στον κοινωνικό σχεδιασμό της αγροτικής ανάπτυξης. Πλαίσιο αναφοράς αποτελεί η Ελλάδα και οι χώρες της Ε.Ε.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  1. Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (επιμ.) (2008),Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος, Πλέθρον, Αθήνα
  2. Χ. Κασίμης, Λ. Λουλούδης (επιμ.) (1999), Ύπαιθρος Χώρα: η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία στο Τέλος του Εικοστού Αιώνα, ΕΚΚΕΠλέθρον.
  3. Α.Γ. Παπαδόπουλος (επιμ) (2004), Η Ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο, Αθήνα, Gutenberg.
  4. Γ. Ζαιμάκης (2002), Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες, Ελληνικά Γράμματα.
  5. Kasimis, A.G. Papadopoulos (1999), Local Responses to Global Integration, Ashgate, Aldershot.
  6. Σ. Δαμιανάκος κα. (1997), Εξουσία, Εργασία και Μνήμη σε τρία Χωριά της Ηπείρου: η Τοπική Δυναμική της Επιβίωσης, Πλέθρον/ΕΚΚΕ.
  7. Θ. Ανθοπούλου και Α. Μωυσίδης (επιμ) (2001), Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα: Μετασχηματισμοί και Σύγχρονα Δεδομένα του Αγροτικού Κόσμου στην Ελλάδα, Αθήνα, Gutenberg

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.