Θεματική ενότητα 5

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να ορίζουν την έννοια των (εκπαιδευτικών) ‘αναγκών’ και τις βασικές όψεις της έννοιας.
  2. να διακρίνουν διαφορετικούς τύπους αναγκών.
  3. να αναφέρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές.
  4. να περιγράφουν τις διαδικασίες ανάλυσης των αναγκών.