Θεματική ενότητα 8

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να αναφέρουν τα βασικά κριτήρια επιλογής των αντικειμενικών σκοπών.
  2. να αναφέρουν τις κύριες πηγές αντικειμενικών σκοπών και τη χρησιμότητά τους.
  3. να αναφέρουν αφενός τα οφέλη και αφετέρου τα βασικά στοιχεία κριτικής του υποδείγματος των ‘αντικειμενικών σκοπών’.
  4. να περιγράφουν τεχνικές ανάπτυξης ενός μαθήματος και να δίνουν παραδέιγματα.