Θεματική ενότητα 9

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες:

  1. να ορίζουν τι είναι ‘μάθηση’.
  2. να αναφέρουν τα βασικά θεωρητικά και πρακτικά πορίσματα αφενός της συμπεριφοριστικής (behavioural) και, αφετέρου, της γνωστικής (gestalt) θεωρίας της μάθησης.
  3. να αναφέρουν τα βασικά θεωρητικά και πρακτικά πορίσματα των βασικών (επιμέρους) συμπεριφοριστικών θεωριών.