Η Αγροτική Κοινότητα

Στόχος εδώ είναι να παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο και το περιεχόμενο της έννοιας της αγροτικής κοινότητας, το θεωρητικό και μεθοδολογικό εργαλείο του ‘ιδεότυπου’, οι λειτουργίες της αγροτικής κοινότητας και ο μετασχηματισμός της. Τέλος, παρουσιάζονται οι απόψεις του H. Mendras, κορυφαίου γάλλου αγροτοκοινωνιολόγου που έχει δουλέψει ερευνητικά στην Ελλάδα.