Μεταβολές στην Απασχόληση των Αγροτικών Περιοχών

Στόχοι είναι η εισαγωγή των φοιτητών στο δημογραφικό ζήτημα στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης και της χώρας και η ανάλυση των αλλαγών στην αγροτική και γεωργική απασχόληση. Η ανάλυση αυτή προχωρά στην συγκριτική παρουσίαση αυτών των χαρακτηριστικών στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.