Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός
  • Κοινότητα και κοινωνία
  • Η αγροτική κοινότητα: βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες
  • Ο μετασχηματισμός της αγροτικής κοινότητας και της αγροτικής κοινωνίας