Η Διάσταση του Φύλου στην Αγροτική Ανάπτυξη
  • Η έννοια του φύλου (gender) ως κοινωνική κατασκευή, αγροτικός χώρος και φύλο
  • Η έμφυλη διάσταση στην οργάνωση της εργασίας στο αγροτικό νοικοκυριό και στην αναπαραγωγή του. Σχέσεις εξουσίας, εκσυγχρονισμός της παραγωγής, πρότυπα γυναικών του αγροτικού νοικοκυριού, προκλήσεις σε ζητήματα διαδοχής και σύγχρονες τάσεις
  • Φύλο και ενδογενής ανάπτυξη, πολυαπασχόληση και ρόλος των γυναικών
  • Οι έννοιες του κοινωνικού αποκλεισμού και της ενδυνάμωσης των γυναικών του αγροτικού χώρου
  • Η γυναίκα στην ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία