Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Νιτρικό Άζωτο
  1. Αναλυτική περιγραφή της πρόσληψης και της αφομοίωσης του νιτρικού αζώτου μέσα στο φυτό.
  2. Περιγραφή των διαδικασιών ρύθμισης της αναγωγής του νιτρικού αζώτου.