Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Κάλιο
  1. Η πρόσληψη του καλίου από τα φυτά και ο ρόλος των διαύλων καλίου.
  2. Περιγραφή του ρόλου του καλίου στην ωσμορύθμιση και την έκταση του κυττάρου.
  3. Ο ρόλος του καλίου στο άνοιγμα και κλείσιμο των στοματίων και στην πρωτεϊνοσύνθεση.