Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Φοσφόρος
  1. Εξοικείωση με τις μορφές του φωσφορικού ανιόντος.
  2. Οι ρόλοι του φωσφόρου τόσο ως δομικό στοιχείο όσο και στη διαχείριση της ενέργειας.
  3. Η ρύθμιση ενζυμικών αντιδράσεων μέσω φωσφορυλιώσεων.
  4. Περιγραφή του ρόλου του φωσφόρου στην κατανομή του άνθρακα μεταξύ του στρώματος χλωροπλάστη και του κυτταροπλάσματος.
  5. Η τροφοπενία φωσφόρου.