Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Σίδηρος
  1. Εξοικείωση με τις μορφές του σιδήρου μέσα στο φυτό.
  2. Ο ρόλος του σιδήρου στις πρωτεϊνες και στους χλωροπλάστες.
  3. Οι φερριτίνες.
  4. Οι δύο διαφορετικές στρατηγικές πρόσληψης σιδήρου.