Θρέψη Φυτών

Ενότητες

Φυτοδιαχείριση
  1. Ορισμός και στόχοι της φυτοδιαχείρισης.
  2. Τρόποι επιτυχημένης φυτοδιαχείρισης.
  3. Ποιοι είναι οι ρυπαντές.
  4. Περιγραφή της βιοδιαθεσιμότητας και της υπερσυσσώρευσης.
  5. Η μοριακή βάση της φυτοδιαχείρισης.